SIRES & DAMS BY SIRE LINES GAMIL MANIAL
MANSOUR NAFAA EL SAGHIRA
NAZEER KAZMEEN
BINT SAMIHA SAMIHA
MORAFIC EL DERE
SID ABOUHOM LAYLA
MABROUKA SHAHLOUL
MONIET EL NEFOUS WANISA
THE EGYPTIAN PRINCE GAMIL MANIAL
MANSOUR NAFAA EL SAGHIRA
NAZEER KAZMEEN
BINT SAMIHA SAMIHA
BINT MONA EL DERE
SID ABOUHOM LAYLA
MOUNA SHAHLOUL
MONIET EL NEFOUS WANISA
ET CROWN PRINCE MANSOUR
NAZEER BINT SAMIHA
ANSATA IBN HALIMA SHEIKH EL ARAB
HALIMA RAGIA .
EL HILAL MANSOUR
NAZEER BINT SAMIHA
BINT NAFISAA BALANCE
NEFISA HELWA
RDM MAAR HALA FADL
FAY EL DINE BINT SERRA 1
DISAAN FADL
FA SAANA BINT BINT SABBAH
MAAR JUMANA FADL
FASAAB BINT BINT SABBAH
MAAR-REE FAY EL DINE
MAAROU MAAROUFA
RAADIN ROYAL STAR RABDAN
IBN RABDAN BINT GAMILA
SHAHLOUL MABROUK MANIAL
BINT RADIA RADIA
EL SAREEI SOTAMM
KAZMEEN KASIMA
ZAREEFA SAADUN
DURRA DALAL
TUHOTMOS RABDAN
IBN RABDAN BINT GAMILA
SHAHLOUL MABROUK MANIAL
BINT RADIA RADIA
MONIET EL NEFOUS MANSOUR
SHEIKH EL ARAB BINT SABAH
WANISA AWAD
MEDALLELA KHAFIFA
OM KHAMSA IBN RABDAN
FADL MAHROUSSA
FA-SERR SOTAMM
BINT SERRA 1 SERRA
SIREFF NASR
SIRECHO EXOCHORDA
SIREFA FAY EL DINE
RAADIN HILAL FEY ROUFA MAAROUFA
FA-SERR
FAARIS MAAROUFA
AR-AR AD FAY EL DINE
DAHMA AL ZARKA HABBA
ALLAH ATEYYAH FADL
FEY EL DINE BINT SERRA 1
KHAMSA KHEBIR
KHEDENA FA DEENE
SIMEON SHAI GAMIL MANIAL
MANSOUR NAFAA EL SAGHIRA
NAZEER KAZMEEN
BINT SAMIHA SAMIHA
ANSATA IBN HALIMA MANSOUR
SHEIHK EL ARAB BINT SABAH
HALIMA IBN RABDAN
RAGIA FARIDA
ANSATA EL SALIM IBN RABDAN
FADL MAHROUSSA
FABAH BAIYAD
BINT BINT SABBAH BINT SABAH
MAARQADA FADL
FAY EL DINE BINT SERRA 1
EL MAAR IBN RABDAN
MAAROUFA MAHROUSSA `
SANKT GEORG SAKLAWI 2
GAMIL MANIAL DALAL
MANSOUR MEANAGI SBEYLI
NAFAA EL SAGHIRA NAFAA EL KEBIRA
NAZEER SOTAMM
KAZMEEN KASIMA
BINT SAMIHA SAMHAN
SAMIHA BINT HADBA EL SAGHIRA
BINT EL BATAA GAMIL MANIAL
MANSOUR NAFAA EL SAGHIRA
SHEIHK EL ARAB KAZMEEN
BINT SABAH SABAH
EL BATAA MABROUK MANIAL
AWAD BINT OBEYA
MEDALLELA IBN SAMHAN
KHAFIFA DALAL
GAMIL MANIAL
SIMEON SAFANAD MANSOUR NAFAA EL SAGHIRA
NAZEER KAZMEEN
BINT SAMIHA SAMIHA
GALAL EL DERE
SID ABOUHOM LAYLA
FARASHA SHEIKH EL ARAB
YOSREIA HIND
IBN GALAL IBN RABDAN
SHAHLOUL BINT RADIA
EL SAREEI KAZMEEN
ZAREEFA DURRA
MOHGA MANSOUR
SHEIHK EL ARAB BINT SABAH
OM KHAMSA IBN RABDAN
HIND BINT RUSTEM
27 IBN GALAL 5 GAMIL MANIAL
MANSOUR NAFAA EL SAGHIRA
NAZEER KAZMEEN
BINT SAMIHA SAMIHA
IBN MAISA IBN RABDAN
SHAHLOUL BINT RADIA
MAISA KAZMEEN
ZAREEFA DURRA
10 HOSNA IBN RABDAN
SHAHLOUL BINT RADIA
EL SAREEI KAZMEEN
ZAREEFA DURRA
RIDA MANSOUR
SHEIHK EL ARAB BINT SABAH
ROUDA AWAD
FASIHA HIND
DESERT BRED
IMAANN SAKLAWI 1 DESERT BRED
SAKLAWI 2 DESERT BRED
EL DAHMA A DAHMAH SHAHWAN -of  ALI PASHA SHERIF
GAMIL MANIAL DAHMAN EL AZRAK
RABDAN EL AZRAK RABDA 
DALAL SABBAH 1
OM DALAL BINT ROGA
MANSOUR DESERT BRED
DESERT BRED DESERT BRED
MEANAGI SBEYLI DESERT BRED
DESERT BRED DESERT BRED
NAFAA EL SAGHIRA DAHMAN EL AZRAK
RABDAN EL AZRAK RABDA
NAFAA EL KEBIRA DESERT BRED
DONIA DESERT BRED
NAZEER MESAOUD
ASTRALED QUEEN OF SHEBA
SOTAMM AHMAR
SELMA SOBHA
KAZMEEN MESAOUD
NARKISE NEFISA
KASIMA NASR
KASIDA MAKBULA
BINT SAMIHA DAHMAN GREY
RABDAN   RABDA
SAMHAN SABBAH 1
OM DALAL BINT ROGA
SAMIHA SAKLAWI 1
EL HALABI HALABIA
BINT HADBA EL SAGHIRA SAKLAWI 1
HADBA VENUS
ANSATA IBN HALIMA SAKLAWI 1
SAKLAWI 2 EL DAHMA
GAMIL MANIAL RABDAN EL AZRAK
DALAL OM DALAL
MANSOUR DESERT BRED
MEANAGI SBEYLI DESERT BRED
NAFAA EL SAGHIRA RABDAN EL AZRAK
NAFAA EL KEBIRA DONIA
SHEIKH EL ARAB ASTRALED
SOTAMM SELMA
KAZMEEN NARKISE
KASIMA KASIDA
BINT SABAH SAKLAWI 2
MABROUK MANIAL TARFA
SABAH EL HALABI
BINT OBEYA OBEYA
HALIMA GAMIL EL AHMAR
DAHMAN GREY FARIDA EL DEBANI
RABDAN KHUZAM
RABDA DESERT BRED
IBN RABDAN EL SENNARI
IBN NADRA NADRA EL KEBIRA
BINT GAMILA EL SENNARI
GAMILA HADBA
RAGIA DESERT BRED
SAKLAWI 1 DESERT BRED
SAKLAWI 2 DESERT BRED
EL DAHMA A DAHMAH SHAHWAN -of  ALI PASHA SHERIF
FARIDA RABDAN
SAMHAN OM DALAL
NADRA EL SAGHIRA NADIR
NADRA EL KEBIRA EL DAHMA
NOURAH DESERT BRED
SAKLAWI 1 DESERT BRED
SAKLAWI 2 DESERT BRED
EL DAHMA A DAHMAH SHAHWAN -of  ALI PASHA SHERIF
GAMIL MANIAL DAHMAN EL AZRAK
RABDAN EL AZRAK RABDA 
DALAL SABBAH 1
OM DALAL BINT ROGA
MANSOUR DESERT BRED
DESERT BRED DESERT BRED
MEANAGI SBEYLI DESERT BRED
DESERT BRED DESERT BRED
NAFAA EL SAGHIRA DAHMAN EL AZRAK
RABDAN EL AZRAK RABDA 
NAFAA EL KEBIRA DESERT BRED
DONIA DESERT BRED
NAZEER MESAOUD
ASTRALED QUEEN OF SHEBA
SOTAMM AHMAR
SELMA SOBHA
KAZMEEN MESAOUD
NARKISE NEFISA
KASIMA NASR
KASIDA MAKBULA
BINT SAMIHA DAHMAN GREY
RABDAN RABDA
SAMHAN SABBAH 1
OM DALAL BINT ROGA
SAMIHA SAKLAWI 1
EL HALABI HALABIA
BINT HADBA EL SAGHIRA SAKLAWI 1
HADBA VENUS
BINT NAFISAA DAHMAN GREY
RABDAN RABDA
SAMHAN SABBAH 1
OM DALAL BINT ROGA
IBN SAMHAN DESERT BRED
MEANAGI SBEYLI DESERT BRED
NAFAA EL SAGHIRA RABDAN EL AZRAK
NAFAA EL KEBIRA DONIA
BALANCE DESERT BRED
SAKLAWI 1 DESERT BRED
SAKLAWI 2 DESERT BRED
EL DAHMA A DAHMAH SHAHWAN -of  ALI PASHA SHERIF
FARIDA RABDAN
SAMHAN OM DALAL
NADRA EL SAGHIRA NADIR
NADRA EL KEBIRA EL DAHMA
NEFISA SEYAL
BERK BUKRA
HAMRAN MESAOUD
HAMASA BINT HELWA
HAMRAN 2 OBEYAN SHERRAK
SAADUN ABEYA SHERRAKIA
DURRA JAMIL
HELWA DALAL BINT EL BAHREYN
SAKLAWI 2
GAMIL MANIAL DALAL
MANSOUR MEANAGI SBEYLI
NAFAA EL SAGHIRA NAFAA EL KEBIRA
BINT FARIDA SAKLAWI 1
SAKLAWI 2 EL DAHMA
FARIDA SAMHAN
HU SHEIKH IMAAN NADRA EL SAGHIRA NADRA EL KEBIRA
DESERT BRED
SAKLAWI 1 DESERT BRED
SAKLAWI 2 DESERT BRED
EL DAHMA A DAHMAH SHAHWAN -of  ALI PASHA SHERIF
GAMIL MAIAL DAHMAN EL AZRAK
RABDAN EL AZRAK RABDA 
DALAL SABBAH 1
OM DALAL BINT ROGA
MANSOUR DESERT BRED
DESERT BRED DESERT BRED
MEANAGI SBEYLI DESERT BRED
DESERT BRED DESERT BRED
NAFAA EL SAGHIRA DAHMAN EL AZRAK
RABDAN EL AZRAK RABDA 
NAFAA EL KEBIRA DESERT BRED
DONIA DESERT BRED
NAZEER MESAOUD
ASTRALED QUEEN OF SHEBA
SOTAMM AHMAR
SELMA SOBHA
KAZMEEN MESAOUD
NARKISE NEFISA
KASIMA NASR
KASIDA MAKBULA
BINT SAMIHA DAHMAN GREY
RABDAN RABDA
SAMHAN SABBAH 1
OM DALAL BINT ROGA
SAMIHA SAKLAWI 1
EL HALABI HALABIA
BINT HADBA EL SAGHIRA SAKLAWI 1
HADBA VENUS
MORAFIC DESERT BRED
DESERT BRED DESERT BRED
SAKLAWI SHEIFI DESERT BRED
DESERT BRED DESERT BRED
EL DERE DESERT BRED
DESERT BRED DESERT BRED
SAKLAWI SHEIFTYA DESERT BRED
DESERT BRED DESERT BRED
SID ABOUHOM DAHMAN GREY
RABDAN RABDA
IBN RABDAN IBN NADRA
BINT GAMILA GAMILA
LAYLA SOTAMM
KAZMEEN KASIMA
BINT SABAH MABROUK MANIAL
SABAH BINT OBEYA
MABROUKA DAHMAN GREY
RABDAN RABDA
IBN RABDAN IBN NADRA
BINT GAMILA GAMILA
SHAHLOUL SAKLAWI 2
MABROUK MANIAL TARFA
BINT RADIA FEYSUL
RADIA GHAZALA
MONIET EL NEFOUS GAMIL MANIAL
MANSOUR NAFAA EL SAGHIRA
SHEIKH EL ARAB KAZMEEN
BINT SABAH SABAH
WANISA MABROUK MANIAL
AWAD BINT OBEYA
MEDALLELA IBN SAMHAN
KHAFIFA DALAL
SHAIKH AL BADI DESERT BRED
SAKLAWI 1 DESERT BRED
SAKLAWI 2 DESERT BRED
EL DAHMA A DAHMAH SHAHWAN -of  ALI PASHA SHERIF
GAMIL MANIAL DAHMAN EL AZRAK
RABDAN EL AZRAK RABDA 
DALAL SABBAH 1
OM DALAL BINT ROGA
MANSOUR DESERT BRED
DESERT BRED DESERT BRED
MEANAGI SBEYLI DESERT BRED
DESERT BRED DESERT BRED
NAFFA EL SAGHIRA DAHMAN EL AZRAK
RABDAN EL AZRAK RABDA 
NAFAA EL KEBIRA DESERT BRED
DONIA DESERT BRED
NAZEER MESAOUD
ASTRALED QUEEN OF SHEBA
SOTAMM AHMAR
SELMA SOBHA
KAZMEEN MESAOUD
NARKISE NEFISA
KASIMA NASR
KASIDA MAKBULA
BINT SAMIHA DAHMAN GREY
RABDAN RABDA
SAMHAN SABBAH 1
OM DALAL BINT ROGA
SAMIHA SAKLAWI 1
EL HALABI HALABIA
BINT HADBA EL SAGHIRA SAKLAWI 1
HADBA VENUS
BINT MAISA EL SAGHIRA GAMIL EL AHMAR
DAHMAN GREY FARIDA EL DEBANI
RABDAN KHUZAM
RABDA DESERT BRED
IBN RABDAN EL SENNARI
IBN NADRA NADRA EL KEBIRA
BINT GAMILA EL SENNARI
GAMILA HADBA
SHAHLOUL SAKLAWI 1
SAKLAWI 2 EL DAHMA
MABROUK MANIAL DAHMAN
TARFA BINT FREIHA
BINT RADIA IBN NURA
FEYSUL BINT JELLABIYET FEYSUL
RADIA IBN SHERARA
GHAZALA BINT HELWA
MAISA MESAOUD
ASTRALED QUEEN OF SHEBA
SOTAMM AHMAR
SELMA SOBHA
KAZMEEN MESAOUD
NARKISE NEFISA
KASIMA NASR
KASIDA MAKBULA
ZAREEFA DESERT BRED
OBEYAN SHERRAK DESERT BRED
SAADUN DESERT BRED
ABEYA SHERRAKIA DESERT BRED
DURRA AZIZ
JAMIL BINT JAMILA 2
DALAL DESERT BRED
BINT EL BAHREYN DESERT BRED
NIEMA NILE SAKLAWI 1
SAKLAWI 2 EL DAHMA
GAMIL MANIAL RABDAN EL AZRAK
DALAL OM DALAL
MANSOUR DESERT BRED
MEANAGI SBEYLI DESERT BRED
NAFAA EL SAGHIRA RABDAN EL AZRAK
NAFAA EL KEBIRA DONIA
NAZEER ASTRALED
SOTAMM SELMA
KAZMEEN NARKISE
KASIMA KASIDA
BINT SAMIHA RABDAN
SAMHAN OM DALAL
SAMIHA EL HALABI
BINT HADBA EL SAGHIRA HADBA
ANSATA IBN HALIMA SAKLAWI 2
GAMIL MANIAL DALAL
MANSOUR MEANAGI SBEYLI
NAFAA EL SAGHIRA NAFAA EL KEBIRA
SHEIKH EL ARAB SOTAMM
KAZMEEN KASIMA
BINT SABAH MABROUK MANIAL
SABAH BINT OBEYA
HALIMA DAHMAN GREY
RABDAN RABDA
IBN RABDAN IBN NADRA
BINT GAMILA GAMILA
RAGIA SAKLAWI 1
SAKLAWI 2 EL DAHMA
FARIDA SAMHAN
NADRA EL SAGHIRA NADRA EL KEBIRA
EL HILAL SAKLAWI 1
SAKLAWI 2 EL DAHMA
GAMIL MANIAL RADBAN EL AZRAK
DALAL OM DALAL
MANSOUR DESERT BRED
MEANAGI SBEYLI DESERT BRED
NAFAA EL SAGHIRA RADBAN EL AZRAK
NAFAA EL KEBIRA DONIA
NAZEER ASTRALED
SOTAMM SELMA
KAZMEEN NARKISE
KASIMA KASIDA
BINT SAMINA RABDAN
SAMHAN OM DALAL
SAMIHA EL HALABI
BINT HADBA EL SAGHIRA HADBA
BINT NEFISAA RABDAN
SAMHAN OM DALAL
IBN SAMHAN MEANAGI SBEYLI
NAFAA EL SAGHIRA NAFAA EL KEBIRA
BALANCE SAKLAWI 1
SAKLAWI 2 EL DAHMA
FARIDA SAMHAN
NADRA EL SAGHIRA NADRA EL KEBIRA
NEFISA BERK
HAMRAN HAMASA
HAMRAN 2 SAADUN
DURRA DALAL
HELWA GAMIL MANIAL
MANSOUR NAFAA EL SAGHIRA
BINT FARIDA SAKLAWI 2
FARIDA NADRA EL SAGHIRA
BINT NIEMA GAMIL EL AHMAR
DAHMAN GREY FARIDA EL DEBANI
RABDAN KHUZAM
RABDA DESERT BRED
IBN RABDAN EL SENNARI
IBN NADRA NADRA EL KEBIRA
BINT GAMILA EL SENNARI
GAMILA HADBA
DAHMAN - 2 SAKLAWI 1
SAKLAWI 2 EL DAHMA
MABROUK MANIAL DAHMAN
TARFA BINT FREIHA
SAADA MASHKOUR
BARK FREIHA
MAHBOUBA RABDAN EL AZRAK
DALAL OM DALAL
IBN FARHAN DESERT BRED
DESERT BRED DESERT BRED
SAKLAWI 1 DESERT BRED
DESERT BRED DESERT BRED
SAKLAWI 2 DESERT BRED
DESERT BRED DESERT BRED
EL DAHMA DESERT BRED
A DAHMAH SHAHWAN -of  ALI PASHA SHERIF DESERT BRED
EL OBEYA DESERT BRED
DESERT BRED DESERT BRED
DESERT BRED DESERT BRED
DESERT BRED DESERT BRED
EL SAABKA DESERT BRED
DESERT BRED DESERT BRED
DESERT BRED DESERT BRED
DESERT BRED DESERT BRED
NIEMA DESERT BRED
DESERT BRED DESERT BRED
DESERT BRED DESERT BRED
DESERT BRED DESERT BRED
DESERT BRED DESERT BRED
DESERT BRED DESERT BRED
DESERT BRED DESERT BRED
DESERT BRED DESERT BRED
GAMAL EL DIN DESERT BRED
DESERT BRED DESERT BRED
DESERT BRED DESERT BRED
DESERT BRED DESERT BRED
DESERT BRED DESERT BRED
DESERT BRED DESERT BRED
DESERT BRED DESERT BRED
DESERT BRED DESERT BRED
SAEMA MESAOUD
SEYAL SOBHA
BERK AHMAR
BUKRA BOZRA
HAMRAN AZIZ
MESAOUD YAMAMA 3
HAMASA AZIZ
BINT HELWA HELWA
BINT DALAL JAMIL EL AHMAR
DAHMAN EL AZRAK FARIDA EL DEBANI
RABDAN EL AZRAK KHUZAM
RABDA DESERT BRED
DALAL SAKLAWI 1
SABBAH 1 DESERT BRED
OM DALAL DAHMAN
BINT ROGA ROGA EL BEIDA